Спискови

У Србији постоји 476 заштићених подручја и неколико који су у поступку заштите. Спискове можете видети у продужетку где су подручја подељена према статистичким регијама, за детаљнији приказ и тачну локацију неког природног добра у оквиру општина посетите страницу (портала) на Википедији на српском језику.

Заштићена подручја су распоређени по следећим регионима:

Кликом на име региона добићете комплетан списак заштићених подручја чије се фотографије могу слати на конкурс.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Заштићено подручје је предеона целина која се одликује специфичном геолошком, биолошком или екосистемном специфичношћу и разноврсношћу. Према важећим прописима у Србији су издвојена следећа подручја:

  • национални парк (област земље, често у власништву државе у којој се налази, већим делом заштићен од људског утицаја)
  • парк природе (простор добро очуваних природних одлика хидрографије, педологије, флоре и фауне, као и геоморфолошких и геолошких карактеристика рељефа)
  • предео изузетних одлика (подручје са значајним природним, биолошким, еколошким и кулутно-историјским одликама настало у интеракцији природе и локланог становништва)
  • резерват природе (подручја неизмењених природних одлика која се чувају због одређених карактеристика и природних вредности) споменик природе (елемент природе који је неким актом државе стављен под заштиту како би се очувале његове изворне природне вредности - може бити геоморфолошки, биолошки...)
  • заштићено станиште (подручје које обухвата једно или више станишта значајних за очување неке дивље врсте и заједнице)